1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van Rijschool De Parel te Gouda. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de leerlingen van de rijschool en de rijschool en overige relaties van Rijschool De Parel.

1.2. De rijschool draagt er zorg voor,dat les wordt gegeven door instructeurs die aan de bepaling van de wet WRM voldoen.

2.1. De leerling is verplicht het lesgeld zoals in de tarieven, per les contant te voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Betalingsbewijs word verstrekt.

2.2. Wanneer een leerling gebruik wil maken van een aanbieding of spoedcursus, is de leerling verplicht het bedrag voor de eerste les te voldoen aan de rijschool, tenzij anders is overeengekomen. Voor betalingstermijnen is er een lijst verkrijgbaar bij de rijschool die het betalingsverloop aanduid voor de cursist.

2.3. De leerling minimaal 16.5 jaar is en voor zijn 18e levensjaar dient er een machtiging te worden geteked door de ouders voor toestemming om deel te nemen aan de rijlessen bij rijschool De Parel. Dit in verband met de regels voor minderjarigen.

3.1. Als de leerling niet de gemaakte afspraken en/of betalingen nakomt, heeft de rijschool het recht een verzoek te doen tot vooruitbetaling van enkele lessen of de lesovereenkomst per direct van rechtswege te ontbinden en alle openstaande vorderingen te verhalen op de leerling. De rijschool behoudt zich het recht deze vordering uit te besteden aan een door de rijschool aangewezen incassobureau. Alle kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de leerling.

3.2. Wanneer de leerling een overeenkomst met de rijschool heeft gesloten voor lespakketten en de betaling hiervan niet nakomt behoud de rijschool zich het recht dit bedrag, vermeerderd met de geldende wettelijke rente, leges en administratiekosten, in een keer terug te vorderen via een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de leerling.

3.3. Lespakketten zijn 12 maanden geldig. Na het vervallen van het lespakket kan er geen aanspraak meer worden gedaan op examens/rijlessen en lespakketten die verlopen zijn. Startdatum lespakket is de 1e les van het pakket dat vermeld word op de afsprakenkaart. De leerling is zelfs na het verlopen van zijn lespakket het verschuldigde lespakketprijs verschuldigd aan de rijschool.

4.1. De leerling verklaart, dat hem de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen niet is ontzegd en zijn/haar rijbewijs niet is ingevorderd.

4.2. De rijschool is niet verantwoordelijk voor schade of letsel van of aan de leerling welke niet door de normaal afgesloten verzekering wordt gedekt.( zoals extreem roekeloos rijgedrag, onder invloed van verdovende middelen, medicijngebruik die de rijvaardigheden kunnen beinvloeden en alle andere vormen die door de wegenverkeerswet strafbaar zijn)

4.3. Rijschool en de door deze vertegenwoordigde, de instructeur, stellen zich op geen enkele wijze aansprakelijk voor behaalde resultaten betreffende de tussentijdse toets, examens en/of andere door het examenbureau getoetste onderdelen voor de rijbevoegdheid.

5.1. Een lesuur bedraagt 60 minuten. De leerling dient, bij verhindering de lesafspraak uiterlijk binnen 36uur vóór de afgesproken tijd/ les af te zeggen. Wanneer niet wordt afgezegd is de leerling de volledige lesprijs verschuldigd aan de rijschool.

5.2. Het lesuur start op of nabij het eigen woonadres, tenzij anders overeengekomen met de rijschool.

5.3. Actietarief proefles is eenmalig per leerling. actietarief proefles geld niet voor leerlingen met een rijbewijs.

5.4. Alle lespakketten / cursussen/ rijopleidingen/ (rij-) examens hebben een geldigheidsduur van 12 maanden, Het gekozen pakket dient binnen 12 maanden verbruikt te worden door de aankopende leerling van het lespakket/ cursussen/rijopleiding/ (rij-) examens. Startdatum is op de eerstgenome les van het pakket.

6.1. De kosten van de aanvragen van de CBR/CCV examens zijn omschreven op de website van de rijschool.

6.2. De vaste instructeur van een leerling bepaalt in overleg met de leerling het moment van aanvraag betreffende het praktijk examen.

6.3. De rijschool is verantwoordelijk voor het verzenden van de aanvraag voor het praktijk examen. De afgifte van deze aanvraag gebeurd na de volledige betaling door de leerling. Bij gebleken onbekwaamheid van de leerling heeft de rijschool het recht een examenaanvraag te weigeren voor verzending.

6.4. De leerling heeft het recht om een proefexamen af te leggen welke door een externe instructeur/examinator zal worden afgenomen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de leerling.

6.5. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat en het meebrengen van de noodzakelijke papieren voor het praktijk examen. De rijschool is niet verantwoordelijk voor nalatigheid van de leerling en handelingen en/of uitspraken van het CBR of BNOR welke gedaan worden omtrent het afgenomen examen.

7.1. De leerling kan deze overeenkomst alleen tussentijds beëindigen om dusdanig dringende reden dat van de leerling niet verwacht kan worden deze te continueren, waarbij de leerling echter wel verplicht is de reeds afgesproken lessen te voldoen.

7.2. Bij vroegtijdig beëindigen door de leerling van aanbiedingslessen, aanbiedingen en/of spoedcursussen waarop korting wordt gegeven is er geen restitutie van lesgelden en/of examengeld mogelijk.

7.3. Bij ernstige gebeurtenissen zoals blijvende ziekte of invaliditeit zal de rijschool de openstaande gelden minus de administratiekosten terug betalen.

7.4 Bij vroegtijdig beëindigen door de leerling van pakketten/opleidigen is er geen restitutie van lesgelden en/of examengeld mogelijk.

8.1. De autorijschool is op de gebruikelijke wijze verzekerd voor deelname aan het verkeer. Bij een lesnemende persoon die nog niet in het bezit is van een wettelijk rijbewijs, geldt de instructeur als bestuurder. In het geval dat de lesnemende persoon al wel in het bezit is van een wettelijk rijbewijs, geldt de instructeur niet als bestuurder.

8.2. Er wordt les gegeven in of met voertuigen waarvoor een verzekering is afgesloten met dekking voor de inzittende.

8.3. De autorijschool is niet aansprakelijk voor kwijtraken van persoonlijke en/of waardevolle goederen voor, tijdens of na de les. De leerling draagt zelf zorg voor zijn spullen.

9.1. Alle geschillen tussen overeengekomen partijen die niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen ter beslissing worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

9.2. Alle uit een geschil voortvloeiende kosten, komen voor rekening van de dager, tenzij de rechter in de uitspraak anders bepaald.